Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Криміналістика

Тип работы: Шпори К-во страниц: 100 стр. Цена: 50 грн.
Содержание:

Зміст

1. Поняття, предмет криміналістики та закономірності об’єктивної дійсності, що вивчаються нею.
2.Система криміналістики та її завдання як науки на сучасному етапі.
3.Поняття та різновиди способу вчинення злочину.
Використання даних щодо способу вчинення і приховування злочину у розв’язанні
конкретних завдань розслідування.
4.Поняття, види і загальна характеристика джерел криміналістичної
(процесуальної, доказової) інформації.
5.Методологічні основи криміналістики.
6.Поняття, об’єкти і суб’єкти криміналістичної ідентифікації, її види і форми.
7.Поняття криміналістичної діагностики та її відмінність від ідентифікації.
8.Поняття і завдання криміналістичної техніки як розділу криміналістики.
8.Галузі криміналістичної техніки та їх роль у збиранні і дослідженні інформації
щодо злочину та його учасників.
9.Класифікація засобів криміналістичної техніки, прийомів і методів збирання
та дослідження криміналістичної інформації.
Правова та етична регламентація їх застосування у розкритті та розслідуванні злочинів.
10.Поняття і значення фіксації криміналістичної інформації
як методу повного і точного відображення змісту слідчої дії та її результатів.
11.Форми фіксації інформації, що має криміналістичне (доказове) значення.
12.Загальна характеристика технічних засобів, методів, прийомів та видів криміналістичної фотографії.
13.Процесуальні й технічні правила оформлення фототаблиць, відеоплівок як додатків
до відповідних протоколів слідчих дій.
14.Криміналістична габітологія: поняття, зміст і значення в практиці розкриття
та розслідування злочинів.
15.Технологія складання опису ознак зовнішності людини.
16.Криміналістична відео-фоноскопія. Наукові засади і сучасні
можливості дослідження звукових слідів та їх використання для розшуку й
ототожнення джерела звуку.
17.Криміналістична трасологія (слідознавство): поняття, система, завдання.
18.Поняття та класифікація слідів злочину в криміналістиці.
19.Сліди рук людини (дактилоскопія).
20.Сліди засобів учинення злочину
21.Мікрооб’єкти та їхнє значення в розкритті та розслідуванні злочинів.
22.Криміналістична одорологія. Техніко-криміналістичні засоби і прийоми роботи
зі слідами запаху на місці події.
23.Експертно-трасологічні дослідження та їх значення в розслідуванні злочинів
24.Криміналістичне почеркознавство й авторознавство. Класифікація
ідентифікаційних ознак письма і почерку.
25.Поняття документу в криміналістиці. Характеристика основних способів
підроблення документів та ознаки, що вказують на них.
26.Дослідження відтисків печаток і штампів.
27.Дослідження поліграфічної продукції (державних цінних паперів, казначейських білетів,
білетів Національного банку України, іноземної валюти, матеріалів порнографічного змісту та ін.).
28.Виявлення, фіксація та вилучення комп’ютерної інформації.
29.Поняття і класифікація холодної зброї та слідів її застосування.
30.Класифікація балістичних об’єктів і загальна характеристика
їх криміналістичного дослідження.
31.Вибухові речовини і пристрої: поняття та класифікація вибухотехнічних засобів.
Поняття, науково-правові засади та завдання криміналістичної реєстрації
як галузі криміналістичної техніки і практичної діяльності.
32.Характеристика окремих видів криміналістичних обліків та інформаційно-довідкових
систем (колекцій), здійснюваних науково-дослідними і експертно-криміналістичними центрами МВС України.
33.Проблема допустимості використання в кримінальному судочинстві нетрадиційних криміналістичних знань і методів.
34.Поняття криміналістичної тактики, її предмет, система, завдання та взаємозв’язок
з іншими розділами криміналістики.
35.Правові, логічні, психологічні та етичні засади криміналістичної тактики.
36.Основні поняття і категорії криміналістичної тактики, їх класифікація та загальна характеристика.
7.Криміналістична версія: поняття, види, правила висування та перевірки.
38.Поняття і значення планування, як умови і методу наукової організації розслідування.
Принципи, види і технологія планування розслідування.
39.Організаційно-тактичні основи огляду місця події.
40.Організаційно-тактичні основи огляду транспортних засобів.
41.Організаційно-тактичні основи ексгумації та огляду трупу.
42.Організаційно-тактичні основи розшуку підозрюваних (обвинувачених).
43.Організаційно-тактичні основи затримання підозрюваних (обвинувачених).
44.Організаційно-тактичні основи обшуку в помешканні.
45.Організаційно-тактичні особливості особистого обшуку.
46.Організаційно-тактичні основи виїмки.
47.Організаційно-тактичні основи зняття інформації з каналів зв’язку.
48.Організаційно-тактичні основи допиту потерпілих і свідків.
49.Організаційно-тактичні основи допиту підозрюваних і обвинувачених.
50.Організаційно-тактичні основи очної ставки.
51.Організаційно-тактичні основи пред'явлення для впізнання живих осіб.
52.Організаційно-тактичні особливості пред'явлення для впізнання особи за фото- відеозображенням.
53.Організаційно-тактичні основи пред'явлення для впізнання предметів.
54.Організаційно-тактичні основи відтворення обстановки й обставин події (у формі перевірки й
уточнення показань на місці).
55.Організаційно-тактичні основи відтворення обстановки й обставин події (у формі слідчого експерименту).
56.Організаційно-тактичні основи одержання зразків для порівняльного дослідження.
57.Організаційно-тактичні основи підготовки і призначення судових експертиз.
58.Організаційно-тактичні основи залучення спеціалістів до участі у проведенні слідчих дій.
59.Взаємодія слідчого (дізнавача) з оперативними службами правоохоронних органів
у процесі розкриття і розслідування злочинів. Використання допомоги громадськості
та засобів масової інформації у розкритті, розслідуванні і попередженні злочинів.Розслідування вбивств.
60.Розслідування заподіяння тілесних ушкоджень.
61.Розслідування зґвалтувань.
62.Розслідування контрабанди.
63.Розслідування крадіжок.
64.Розслідування грабежів і розбійних нападів.
65.Розслідування вимагання.
66.Розслідування шахрайства.
67.Розслідування ухилення від сплати податків.
68.Розслідування хабарництва (корупції).
69.Розслідування злочинів проти довкілля.
70.Розслідування хуліганства.
71.Розслідування дорожньо-транспортних подій.
72.Розслідування підпалів і злочинного порушення правил пожежної безпеки.
73.Розслідування незаконних дій, пов'язаних із наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами.
74.Розслідування злочинів, учинених неповнолітніми.
75.Розслідування злочинів, учинених організованим кримінальним угрупованням.
76.Розслідування злочинів по «свіжих слідах».
77.Розслідування нерозкритих злочинів минулих років.
78.Профілактична діяльність слідчого за матеріалами розслідування.
Практика:
1.Назвати і пояснити призначення техніко-криміналістичних засобів, зосереджених у
валізі криміналіста ВК-1 (валізі слідчого ВС-1).
2.Продемонструвати прийоми орієнтовної зйомки з використанням запропонованого викладачем фотоапарата
(«Київ-19М» або «Olympus»).
3.Продемонструвати прийоми масштабної зйомки (з використанням фотоапарата «Olympus»).
4.Продемонструвати навички впізнавальної фотозйомки (з використанням фотоапарата «Olympus»).
5.Застосовуючи ПЕОМ і принтер, виготовити композиційний портрет особи, яку вкаже екзаменатор.
6.Виявіть невидимі сліди рук на аркуші паперу і складіть фрагмент протоколу їх огляду.(+)
7.Огляньте наданий предмет, відшукайте сліди пальців рук, опишіть їх у фрагменті протоколу
огляду та скопіюйте їх на дактилоплівку.(+)
8.Огляньте надане скло, відшукайте сліди пальців рук та опишіть їх у фрагменті протоколу огляду.
9.Визначте типи і види папілярних візерунків пальців рук, відображених на поданій дактилоскопічній карті. (+)
10.На збільшеній копії відбитка пальця руки позначте 10-15 індивідуальних ознак – деталей папілярного візерунка
(без повторів однойменних деталей).
11.Огляньте відбиток сліду взуття, опишіть його у фрагменті протоколу огляду і сформулюйте питання експертові.