Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Культорологія

Тип работы: Відповіді на питання К-во страниц: 45 стр. Цена: 50 грн.
Содержание:

Зміст
1.У чому полягає специфіка культурологічного знання?
Пояснить предмет культурології та її основні завдання.
У чому полягає інтегративний характер культурології як науки?
2.Порівняйте зміст слова «культура» у словосполученнях:
культурна людина, трипільська культура, філософія культури,
маргінальна культура, сільськогосподарські культури.
Дайте визначення поняттю «культура» із різних напрямів.
3.Охарактеризуйте основні теоретичні позиції щодо взаємодії культури
та цивілізації.
4.Розкрийте зміст основних категорії культурології:
культурна форма, культурна система, артефакт, культурна норма,
культурні універсалії, конформізм, негативізм, акультурація,
культурний конфлікт, соборність. 
5.Поясніть роль та місце діалогу культур.
Які рівні діалогу культур ви знаєте?
6.У чому полягає сутність семіотичного підходу в аналізі культури?
7.Дайте визначення поняттям: знак, символ, знакова система.
Назвіть спільні риси знака та символу.
8.Що вивчають семіотика й культурна семантика?
Які типи знаків використовують у культурі
9.Розкрийте зміст понять: тип, типологія, типологізація,
ідеальний тип культури, парадигма, парадигма культури.
10.У чому полягають особливості історичної типології культури?
11.Що покладається в основу поділу культур на «гарячі» й «холодні»,
хто пропонує таку методологію аналізу культурних феноменів,
яку назву мають ці культурологічні напрями?
12.Розкрийте зміст концепції культурно-історичних типів М.Данилевського
13.Поясніть особливості еволюціоністської моделі динаміки культури.
14.Поясніть особливості концепції «культурних організмів» О.Шпенглера
15.Учому полягає сутність динаміки соціокультурних систем П.Сорокіна?
16.Назвіть та поясніть основні риси Архаїчної культури.
17.Назвіть головні функції міфу. Розкрийте зміст понять:
міф, архетип, сакральне, профане, синкретизм.
18.Назвіть основні концепції ентогенезу українців.
19.Розкрийте основні ознаки «Трипільської культури».
20.Назвіть символіку архетипу «Дерева життя».
21.Назвіть та розкрийте зміст основних цінностей та
традицій давньоєгипетської культури.
22.Розкрийте основні риси буддизма, конфуціанства і даосизмау
китайській парадигмі культури
23.Назвіть  та поясніть основні риси  культури Стародавньої Греції.
24.Назвіть та поясніть основні риси  культури Стародавнього Риму
25.У  чому сутність героїчного міфу і грецької трагедії?
26.Назвіть  та поясніть основні риси  культури Середньовіччя.
27.Розкрийте зміст понять які характеризують культуру Середньовіччя:
теоцентризм ,феодалізм , канон, християнство, лицарство, монастир,
середньовічний карнавал, язичницький дуалізм, романське мистецтво, готика.
28.Назвіть основні досягнення культури Візантії.
29.Чому Культуру Київської Русі розглядають як синтез язичництва
та візантійського впливу?
30.Розкрийте зміст основних принципів ренесансного світогляду:
антропоцентризм, гуманізм, титанізм, індивідуалізм.
31.У чому полягає сутність Реформації та Контрреформації?
Яке значення це мало для формування духовної культури Нового часу? .
32.Назвіть основні чинники формування українського бароко.
33.В чому полягають методологічні відмінності модернізму і постмодернізму?
34.Чи існує взаємозв’язок між глобалізацією і модернізацією у сфері культури?
35.Охарактеризуйте український постмодернізм?