Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

10 тестових варіантів Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ

Тип работы: К-во страниц: стр. Цена: грн.
Содержание:

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1
1.У творах Ґ-Квітки-Основ'яненка церковнослов'янізми:
а)служать для створення урочисто-піднесеного настрою в повчальному стилі;
б)застосовані для створення негативно-жартівливого, іронічного настрою;
в)не виконують жодних стилістичних функцій.
2.Найповніше в художньому стилі Т.Шевченка подані:
а)книжні елементи;
б)іншомовні запозичення;
в)елементи народної мови.
3.Лексична синоніміка в Бориславських повістях і оповіданнях І.Франка досліджувалася:
а) І.Ощипко;
б)Г.Сковородою;
в) О.Корнійчуком.
4.Вагилевич не був укладачем:
а)російсько-українського словника;
б) українсько-польського;
в)бойківського, гуцульського та лемківського словників.
5.До граматик, орієнтованих на східноукраїнську мовну базу, належить:
а) граматика М Лучкая;
б)І. Білецького-Носенка;
в) С.Смаль-Стоцького.
6.М.Лучкай обстоював в українському правописі:
а) фонетичний принцип;
б)морфологічний;
в)історико-етимологічний.
7.Такий тонкий стилістичний прийом, як «невласне-пряма мова» вперше в українській літературі застосований:
а)в «Енеїді» І Котляревського;
б)«Неофітах» Т.Шевченка;
в) «Марусі» Г.Квітки-Основ'яненка.
8.У XIX ст. традиційну кирилицю не вживали:
а) у церковно-релігійних творах;
б)церковно-службових книжках;
в)працях технічно-фахового характеру.
9.Автором слів «Шевченко, як поет, це був сам народ, що продовжував свою поетичну творчість...
Шевченко говорить так, як ще й не говорив народ, але був уже готовий заговорити і тільки ждав
творця споміж себе...» є:
а)Г.Квітка-Основ'яненко;
б) М.Костомаров;
в) І.Франко.
10.Т. Шевченко написав російською мовою такий твір:
а) «Слава»;
б) «Варнак»;
в) «Молитва».
11.Працю «Морфологія українських грамот ХІV і І половини ХV в.» (1928) створив:
а)В. Дем’янчук;
б) І. Франко;
в)Л. Булаховський.
12.«Мысли о народных малорусских думах» (1893) написав:
а) П.Житецький;
б) Г.Сковорода;
в)О .Потебня.
13.Понад 120 років пролежав невиданий і лише в 1966 р. був надрукований у серії
«Пам'ятки української мови» під редакцією В.В.Німчука словник:
а) О.Павловського;
б)П.Білецького-Носенка;
в) І.Войцеховича.
14.До граматик, орієнтованих на східноукраїнську мовну базу, належить:
а)граматика С.Смаль-Стоцького;
б)О.Партицького;
в) П.Залозного.
15.Перший український правопис в УРСР — «Найголовніші правила українського правопису» — налічував:
а)2ч.;
б)3ч.;
в)6ч.
16. Указ Катерини II про заборону викладання українською мовою в Києво-Могилянській академії вийшов:
а) 1883 р.;
б)1783 р.;
в) 1683 р.
17.Автором слів «У мене одна думка: як би нам нашу красну мову так високо підняти, як підняв її Т.Шевченко у пісні» є:
а) Т. Шевченко;
б) Панас Мирний;
в) П.Тичина,
18.Г.Квітка-Основ'яненко зазначав, що створив «Марусю»:
а)щоб описати буття своєї знайомої, яке його розчулило;
б)довести, що «малороссийским языком можно расстрогаться»;
в)довести, що «малороссийский язык отличен от великоросского».
19.Т.Шевченко написав російською мовою такий твір:
а) «Саул»;
б)«Петрусь»;
в)«Тризна».
20.Фразеологію в мові творів М.Стельмаха досліджував:
а) О.Потебня;
б)Л.Булаховський;
в) Л. І. Авксентьев.
 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА 2
1.Т.Шевченка вважають:
а)першопочатківцем нової української літературної мови;
б)основоположником нової української літературної мови;
в) засновником нової української літературної мови.
2.«Нарис словотворчої системи української актової мови XIV—ХVст.» ст. написаний:
а) О.Потебнею;
б)В.Русанівським;
в) Л.Гумецькою.
3.Безособові речення в художніх творах М.Коцюбинського досліджувалися:
а)С.Д.Єрмаковою;
б)О.Довженком;
в)І. Франком.
4.Найбільшим словником української мови першої половини XIX ст. є:
а) «Словарь малороссийского или юговосточнорусского языка» П. Білецького-Носенка;
б) «Словарь малороссийского наречия сравнительно с другими славянскими наречиями» А.Метлинського;
в) «Собрание слов малороссийского наречия» І.Войцеховича.
5.До граматик, орієнтованих на західноукраїнську мовну базу, належить:
а) граматика І.Коцовського й І. Огоновського;
б) Г.Шерстюка;
в) А.Кримського.
6.Курс лекцій, читаних автором у 1849 р. у Львівському університеті, покладено в основу граматики:
а)О. Павловського;
б)С.Смаль-Стоцького,
в)Я.Головацького.
7.Правопис М.Максимовича не застосовували:
а) на Закарпатті;
б)москвофіли;
в) у Східній Україні.
8.Останнім представником старої української літературної мови і літератури ХУІІІ ст.є:
а)Т.Шевченко;
б) Г.Сковорода;
в)І. Франко.
9.Стиль релігійної літератури, не репрезентований у XVI — першій половині XVII ст.:
а)канонічний;
б)полемічний;
в)методичний;
г)проповідницький.
10. Т.Шевченко написав російською мовою такий твір:
а)«Сон»;
б)«NN»;
в)«Никита Гайдай».
11.Мову творів М.Рильського не досліджував:
а)Л.Булаховський;
б) І.Білодід;
в) Г.М.Колесник.
12.Працю «?з истории перевода евангелия в Южной России в XVI в.» (1912) створив:
а)А. С.Грузинський;
б) П.Бузук;
в) Д. І.Баглій.
13.Четвертий том літопису Величка містить:
а)опис подій 1648 - 1654 рр.;
б)додатки і джерела, які використовував автор;
в)опис подій 1748 - 1754 рр.
14.До граматик, орієнтованих на західноукраїнську мовну базу, належить:
а)граматика А.Кримського;
б)О.Павловського;
в) Є.Тимченка.
15.Для граматики О.Павловського не характерно:
а)чітке розмежування звуків і букв;
б)нечітке розрізнення понять «звук» і «буква»;
в) опис лише тих звуків української мови, які відрізняють її від російської.
16. Іпатіївський список літопису датують:
а)1425 р.;
б)2571 р.;
в)1673 р.
17.Макаронізми як словесний прийом гумору:
а)мають народне джерело;
б) утворюються в живому мовленні й фіксуються словниками;
в) з'являються на книжно-літературному грунті.
18.Першим у вітчизняній науці охарактеризував початок ХІУст. як формування окремих
східнослов'янських мов:
а)І.Франко;
б)І.Срезневський;
в)О.Потебня.
19.Мовні й стилістичні особливості казок І. Франка досліджувалися:
а) Я.В.Закревською;
б)Л.Булаховським;
в) І.Нечуй-Левицьким.
20.Найбільш документальним серед «козацьких» літописів вважають твір:
а) Г.Грабянки;
б) Самовидця;
в) С.Величка.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 3
1.Відображення народної сентиментальності найбільше виявляється в такому творі Г.Квітки-Основ'яненка:
а) «Маруся»;
б) «Козир-дівка»;
в) «Сердешна Оксана».
2.Стилістичні категорії слів і фразеологізмів у збірках П.Тичини досліджувалися:
а) Я.В.Закревською;
б)А.Кримським;
в)М.В.Леоновою.
3.Фразеологію художніх творів М.Коцюбинського досліджував:
а) Остап Вишня;
б) О.Потебня;
в) М.Богдан.
4.«Словарь російсько-український» М.Уманця й А.Спілки налічує:
а)  6 т.;
б) 3 т.;
в) 4 т.
5.До граматик, орієнтованих на східноукраїнську мовну базу, належить:
а)граматика І.Вагилевича;
б)М Лучкая;
в) О.Павловського.
6.В основу першого українського правопису 1921р. покладений:
а) фонетично-морфологічний принцип;
б) фонетичний;
в)історико-етамологічний.
7.Для правопису-«кулішівки» характерна така ознака:
а)надмірна фонетизація;
б)надмірна етимологізація;
в) надмірне вживання латинських літер.
8.Гражданський алфавіт:
а)складений не на основі кирилиці;
б)складений не на основі глаголиці;
в) не мав деяких букв, подібних до літер латинського алфавіту.
9.Указ Олександра її (1876) про заборону ввезення до імперії будь-яких книжок
і брошур «малоросійським наріччям» та заборону друкування оригінальних творів
і перекладів називають:
а) Валуєвським;
б) Емським;
в) Циркулярним.
10.У лексиці творів І.Вишенського відсутні:
а) латинізми;
б) грецизми;
в) германізми.
11.І. Білодід не присвятив ґрунтовного дослідження мові творів:
а) Остапа Вишні;
б) О.Довженка;
в) Ю.Яновського.
12.Мову і стиль творів М.Коцюбинського вивчав:
а) В.Масальський;
б) Остап Вишня;
в) М.Костомаров.
13 Літопис Величка налічує:
а) 2 т.;
б) 4 т.;
в) 6 т.
14.До граматик, орієнтованих на західноукраїнську мовну базу, належить:
а) граматика В.Мурського;
б) О.Павловського;
в) О.Поковича.
15.«Граматику словенську» (1643-1645) І.Ужевич написав:
а) українською мовою;
б) латинською;
в) старослов'янською.
16.«Український стилістичний словник» І. Огієнка датують:
а) 1924р.;
б) 1824р.;
в) І724р.
17.Не здійснював спроб стилізації ліричної української народної пісні такий письменник:
а) Є.Гребінка;                                       
б)І.Франко;
в)П.Гулак-Артемовський.
18.Існування спільносхіднослов'янського періоду між праслов'янським періодом і появою
української мови припускав:
а) П. Бузук;
б) Є.Тимченко;
в) К.Німчинов.
19.До граматик, орієнтованих на східноукраїнську мовну базу, належить:
а) граматика М.Грунського;
б) В.Коцовського;
в) Я.Головацького.
20.«Граматику малороссийского наречия» О. Павловського опублікували:
а) у Москві;
б) Києві;
в) Петербурзі. 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 4
1.Російською мовою написаний такий твір Т.Шевченка:
а) «Галайда»;
б) «Тоголя»;
в) «Художник».
2.Порівняльні конструкції в художніх творах М.Коцюбинського досліджував:
а) Г. Я. Довженко;
б) О. Довженко;
в) І. Франко.
3.Праця «О переводах евангелия на малорусский язык» (1906) належить:
а) П.Г.Житецькому;
б) А.Ю.Кримському;
в) М.В.Ломоносову.
4.Іпатіївський список літопису (1425) містить:
а)«Повчання...» Володимира Мономаха; «Повість временних літ», Лаврентіївський список;
б) «Повість временних літ»; Київський літопис; Волинський літопис;
в)  Київський літопис; Волинський літопис; літопис Самовидця.
5.До граматик, орієнтованих на східноукраїнську мовну базу, належить:
а)граматика В.Мурського;
б)Я.Головацького;
в)В. Партицького.
6.Перші спроби порівняння української мови з іншими мовами здійснили:
а) у ХVIII -XIX ст.;
б) ХVI—ХVII ст.;
в)ХІ-ХІІст.
7.Грецькі місіонери брати Кирило та Мефодій упорядкували протокириличне письмо:
а) у 862—863 рр.;
6)1137—1138 рр.;
в) 538—539 рр.
8 Л. Гулак-Артемовський писав:
а)середньокиївською говіркою;
б) пирятинською;
в) наддністрянською.
9.У XVIII—XIX ст. традиційну кирилицю застосовували лише:
а) у наукових творах;
б) художніх творах;
в) шкільних підручниках;
г) у церковно-релігійних книжках.
10.У лексиці творів І.Вишенського відсутні:
а) церковнослов'янізми;
б) германізми;
в) полонізми.
11.Мову української класичної драматургії вивчав:
а)Я.В. Януш;
б) О.О.Потебня;
в) Г.М.Колесник.
12.Семантико-стилістичні категорії лексики іншомовного походження
у творах І.Франка досліджував:
а) М.А.Тростогон;
б) О.С. Корнійчук;
в) О.О. Потебня.
13.У першому томі літопису С.Величка наведено:
а) опис подій 1648-1703 рр.;
б) опис подій 1748-1754 рр.;
в) причини війни між українськими козаками і поляками.
14.До граматик, орієнтованих на західноукраїнську мовну базу, належить:
а)  граматика Т.Глинського;
б) І.Нечуя-Левицького;
в)  Г.Шерстюка.
15.Граматика О. Павловського є:
а)підручником для вивчення її в школі;
б)сукупністю кількох невеликих наукових досліджень;
в)довідником із тогочасного правопису.
16.«Лексикон Словенороський» Памви Беринди датують:
а)1848 р.;
б) 1735 р,;
в)1627 р.
17.Не здійснювали спроб стилізувати ліричну українську народну пісню:
а)Леся Українка;
б) Т.Шевченко;
в)П.Гулак-Артемовський.
18.Представниками пасивної течії романтизму дошевченківського періоду є:
а)А.Метлинський, Л.Боровиковський, М.Костомаров;
б) А.Метлинський, Д.Боровиковський, П.Гулак-Артемовський;
в) А.Метлинський, Л.Боровиковський, Г.Квітка-Основяненко.
19.Виводив українську мову безпосередньо з праслов'янської:
а)Є. Тимченко;
б) А.Кримський;
в) О.Шахматов.
20.Про цих письменників І.Франко зауважував, що вони в основному розігрували
дві струни: жартівливо-сміховинну і сентиментальну:
а)І.Котляревський, П.Гулак-Артемовський, Є.Гребінка;
б)М.Шашкевич, Я.Головацький, І.Вагилевич;
в)С.Величко, Г.Грабянка, Самовидець.


КОНТРОЛЬНА РОБОТА 5
1.Традиційним в «Енеїді» І.Котляревського є:
а) художнє застосування багатств народної мови;
б) копіювання одного з діалектів української мови;
в) застосування фольклорно-пісенної мови.
2.Т.Шевченко у «Кобзарі» широко не застосовує:
а) церковнослов'янізми;
б) фонетичні діалектизми;
в) спільнослов'янські слова.
3.Лексичну синоніміку художніх творів М.Коцюбинського досліджував:
а) Л.Паламарчук;
б) Остап Вишня;
в) Панас Мирний.
4.Уперше дослідив і опублікував Остромирове євангеліє:
а) І.Франко;
б) О.Потебня;
в) О.Востоков.
5.До граматик, орієнтованих на західноукраїнську мовну базу, належить:
а)  граматика І.Нечуя-Левицького;
б)  О.Партицького;
в)  М.Грунського.
6.Для орфографії XIX ст. характерні такі принципи правопису:
а) морфологічний та етимологічний;
б)  історико-етимологічний та фонетичний;
в)  морфологічний і фонетичний.
7.3акон України «Про мову» виданий:
а)1 травня 1987 р.,
б)28 жовтня 1989 р.;
в) 30 жовтня 1993 р.
8.Початком нової української літературної мови вважають вихід:
а)«Русалки Дністрової»;
б)«Енеїди» Котляревського;
в)«Гайдамаків» Т.Шевченка.
9.Свідоме цілеспрямоване нищення певної мови називають:
а)геноцидом;
б)лінгвоцидом;
в) етноцидом.
10.У лексиці творів І.Вишенського відсутні:
а)українізми;
б)латинізми;
в) германізми.
11.Мова творів Панаса Мирного досліджувалася:
а)І.Є.Грицютенком;
б)І.К.Білодідом;
в) Я.В.Закревською.
12.Речення з присудком на -но, -то в мові Лесі Українки вивчав:
а)М.Ф.Сулима;
б)М.А.Тростогон;
в)О.О.Потебня.
13.Другий і третій томи літопису С. Величка містять:
а)опис подій 1648 - 1654 рр.;
б)опис подій 1588 -1604 рр.;
в)додатки і джерела, використовувані автором.
14.До граматик, орієнтованих на західноукраїнську мовну базу, належить:
а)граматика О.Павловського;
б)А.Кримського;
в)П. Дячана.
15.«Грамматическим показателем существеннейших отличий» української мови
від російської була праця:
а)О.Павловського;
б)М. Максимовича:
в)О.Соболевського.
16.«Буквар» Івана Федорова датують:
а)1835 р.;
б)1737 р.;
в) 1574 р.
17.Для творів українських поетів-романтиків кінця XVIII — першої половини XIX ст.
не характерне:
а)змалювання тільки етнографічних картин життя;
б)застосування символіки і фантастики;
в)уникання буденної розмовної мови.
18.Виводив українську мову безпосередньо з праслов'янської:
а)О.Шахматов;
б)А.Кримський;
в)К.Німчинов.
19.Ідеї «Руської трійці»:
а)обстоювали у своїй творчості І.Франко і його однодумці;
б)поділяли О.Герцен і В.Белінський;
в)ніхто не підтримував, оскільки вони були реакційні.
20.Автором слів «Покійний Основ'яненко дуже добре приглядався на народ,
та не прислухався до язика, бо, може, його не чув у колисці од матері,
а П.Гулак-Артемовський хоть і чув, так забув, бо в пани постригся» є:
а)Т.Шевченко;
б)І. Франко;
в) Л. Булаховський.

 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА 6
1.Т.Шевченко написав українською мовою такий твір:
а)«Муза»;
б)«Журнал»;
в) «Княгиня»(повість).
2.У мові Шевченкової поезії багато:
а)вузьких лексичних діалектизмів;
б)вузьких морфологічних діалектизмів;
в) церковнослов'янізмів.
3.«Описание Пересопницкой рукописи XVI века» (1876) створив:
а)О.П.Бузук;
б)П.Г.Житецький;
в)О.Н.Синявський.
4.Є.Желехівський написав «Малорусько-німецький словар»:
а)за фонетичним принципом;
б)історико-етимологічним;
5.До граматик, орієнтованих на західноукраїнську мовну базу, належить:
а)граматика П.Білецького-Носенка;
б)О.Павловського;
в) Й.Лозинського.
6.У граматиці М.Лучкая, що вийшла на Закарпатті в першій половині XIX ст.,було проаналізовано:
а)польську говірку;
б)говірку с.Великі Лучки;
в)говірку Полісся.
7.Перший український правопис в УРСР вийшов:
а)у 1917 р.;
б)1921 р.;
в)1927 р.
8.Автором слів «Поява Шевченкового Кобзаря» 1840 р. у Петербурзі мусить вважатись
епохальною датою в розвою українського письменства» є:
а)М.Рильський,
б)Панас Мирний;
в)І.Франко.       
9.«Слово о полку Ігоревім» віднайшов:
а)О.Потебня;
б) О. Мусін-Пушкін;
в) О.Пушкін.
10.У лексиці творів І.Вишенського відсутні:
а) германізми;
б) полонізми;
в)грецизми.
11.Мова творів І. Франка не досліджувалася:
а)І.К.Білодідом;
б) Я.В.Закревською;
в)Г.М.Колесником.
12.Мова творів М.Коцюбинського досліджувалася:
а)О.О.Потебнею;
б)І.Білодідом;
в)Я.В.Закревською.
13.Лаврентіївський список літопису 1377 р. містить:
а)«Повість временних літ»; Суздальський літопис; «Повчання...» Володимира Мономаха;
б)«Повість временних літ»; літопис Самовидця; «Повчання...» Володимира Мономаха;
в)Суздальський літопис; «Повчання...» Володимира Мономаха; літопис С. Величка.
14.До граматик, орієнтованих на західноукраїнську мовну базу, належить:
а)граматика Я.Головацького;
б)П.Білецького-Носенка;
в)А.Кримського.
15.О. Павловський дотримувався принципів правопису:
а) морфологічного;
б)фонетичного;
в)традиційного.
16.«Словник української мови» Д. Яворницького датують:
а)1935 р.;
6)1839 р.;
в)1920 р.
17.Для творів українських поетів-романтиків кінця ХVІІІ − першої половини ХІХст.
не характерно:
а) створення загального «тьмяного» колориту мови;
б)застосування анафоричних звертань і запитань;
в) застосування простих речень.
18.Початком формування східнослов'янських мов як окремих мовних систем О.Шахматов вважає:
а) X ст.;
б)XVI ст.;
в) ХІІІ ст.
19.Ідеї «Руської трійці»:
а)обстоювали у своїй творчості І.Франко і його однодумці;
б) поділяли О.Герцен і В.Бєлінський;
в) ніхто не підтримував, оскільки вони були реакційні.
20.Автором слів «Покійний Основ'яненко дуже добре приглядався на народ,
та не прислухався до язика, бо, може, його не чув у колисці од матері,
а П. Гулак-Артемовський хоть і чув, так забув, бо в пани постригся» є:
а)Т.Шевченко;
б)І.Франко;
в) Л. Булаховський.
 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА 7
1.Т.Шевченко написав українською мовою такий твір:
а)«Княгиня» (повість);
б) «Сон»;
в)«Художник».
2.Праця «Система словозміни в українській мові на матеріалі пам'яток XVI ст.» (1967) належить:
а)І.Керницькому;
б)А.Генсьорському;
в)О.Потебні.
3.Синтаксис мови творів І.Франка досліджував:
а)Остап Вишня;
б)Т.Шевченко;
в)І.Петличний.
4.Мовою Пересопницького євангелія є:
а) старослов'янська;
б)«проста» українська;
в)латинська.
5.До граматик, орієнтованих на західноукраїнську мовну базу, належить:
а)граматика О.Огоновського;
б)В.Сімовича;
в) В.Мурського.
6.Історико-етимологічний принцип правопису в XIX ст. застосовували:
а)в усій Східній Україні;
б)Західній Україні;
в) на Галичині.
7.Ізборники Святослава датують:
а)1573р.і 1576 р.;
б)1073р.і 1076р.;
в)1373р. 1376р.
8.Г. Квітка-Основ'яненко писав:
а)пирятинською говіркою;
б) нижньодністровською;
в)харківським діалектом.
9.Праця Ф.Філіна «Происхождение русского, украинского и белорусского языков» (1972) видана:
а)у Празі;
б) Ленінграді;
в)Києві.
10.Т.Шевченко написав російською мовою такий твір:
а)«Сотник»;
б)«ПС»;
в) «Художник».
11.Мову творів І.Франка детально не вивчав:
а) Л.М.Полюга;
б) І.К.Білодід;
в) Г.М.Колесник.
12.Паралелізми в мові І.Котляревського досліджувалися:
а) Н.Янко-Триницькою:
б)О. Потебнею;
в) О.Корнійчуком.
13.Характеристику гетьманів, їх 10 портретів уміщено в літописі:
а) Самовидця; 
б)С. Величка;
в) Г. Грабянки.
14.До граматик, орієнтованих на західноукраїнську мовну базу, належить:
а) граматика Г.Шерстюка;
б) В.Сімовича;
в) І. Вагилевича.
15.У своїй граматиці І.Вагилевич обстоював даний принцип українського правопису:
а) історико-етимологічний;
б) фонетичний;
в) морфологічний.
16.Остромирове євангеліє датують:
а)1825 - 1835 рр.;
б)1056-1057 рр.;
в)1311-1315 рр.,
17.Т.Шевченко та І.Франко присвятили йому свої однойменні вірші, а М.Коцюбинський назвав «чарівником слова»:
а) Г.Сковороду;
б)І.Вишенського;
в)І.Котляревського.
18.Між праслов'янським періодом і виникненням української мови припускав існування
спільносхіднослов'янського періоду:
а)Є.Тимченко;
б)К.Німчинов;
в)А.Кримський.
19.Т. Шевченко написав російською мовою такий твір:
а)«Саул»;
б)«Петрусь»;
в)«Тризна».
20.Фразеологію в мові М.Стельмаха досліджував:
а)О.Потебня;
б) Л.Булаховський;
в)Л.І. Авксентьєв.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 8
1.Традиційним в «Енеїді» І. Котляревського є:
а)художнє застосування багатств народної мови;
б)застосування фольклорно-пісенної мови;
в)застосування елементів народної мови як засобів гумору.
2.Макаронізми в «Енеїді» Котляревського - це поєднання:
а) слів російської та української мови;
б) латинізмів і псевдолатинізмів з українізмами;
в) грецизмів та псевдогрецизмів з українізмами.
3.Ґрунтовні монографії, присвячені Києво-Могилямській академії належать:
а) М. Хижняку;
б)Миколі Хвильовому;
в) Д.Ушакову.
4.Словник Б. Грінченка налічує:
а)4 т.;
б)3т.;
в)2т.
5.До граматик, орієнтованих на східноукраїнську мовну базу, належить:
а) граматика Я.Головацького;
б)Г.Шерстюка;
в)І. Вагилевича.
6.Граматика української мови Й. Левицького написана:
а)українською мовою;
б) німецькою;'
в)англійською.
7.Правопис, застосований у «Малоруско-німецкому словарі» його автором і який із 1895 р.
стали вивчати у школах Галичини:
а) «желехівський»;
б)«драгоманівський»;
в)«кулішівський».
8.Професор М. Максимович у своєму «Киевлянине» опублікував статтю «О стихотворениях червонорусских», де:
а) вітав видання «Русалки Дністрової»;
б) обстоював штучне «язичіє»;
в) досліджував російську мову.
9.Дослідник, який припускав існування спільносхіднослов'янського періоду між праслов'янським періодом
і формуванням української мови:
а)Є.Тимченко;
б)С. Кульбакін;
в) К.Німчинов.
10.Мандрівні дяки у XVIII ст. у своїй творчості широко застосовували:
а)старослов'янську мову;
б)«народну» мову;
в)російську мову.
11.Мова творів Т.Шевченка досліджувалася:
а) Я.В.Закревською;
б) Л.М.Полюгою;
в) В.С.Ільїним.
12.Фразеологію у творчості Марка Вовчка вивчав:
а)М. Ладухін;
б)О.Потебня;
в)А.Кримський.
13.«Лист запорожців до султана» уміщений у літописі:
а) С.Величка;
б)Самовидця;
в)Г.Грабянки.
14.До граматик, орієнтованих на західноукраїнську мовну базу, належить:
а)граматика І.Фагароссі;
б) І.Нечуя-Левицького;
в) О.Павловського.
15.І.Могильницький написав «Грамматыку Азыка словеноруского» на основі:
а)граматики М.Ломоносова;
б)М.Смотрицького;
в) С.Павловського.
16.«Руську правду» датують:
а)1483 р.;
б)1282 р.;
в) 1384 р.
17.Автором слів «Є такі люди на світі, що з нас (українців) кепкують і говорять та пишуть,
буцімто з наших ніхто не втне, щоб було, як вони кажуть, і звичайне, і ніжненьке, і розумне,
і полезне, і що, стало-бить, по-нашому, опріч лайки та глузування над дурнем більш нічого
не можна й написати", який згодом своєю творчістю заперечив їх, є:
а)Г.Квітка-Основ'яненко;
б)Т.Шевченко;
в)П.Куліш.
18.Дослідник, який припускав існування спільносхіднослов'янського періоду між праслов'янським
періодом і формуванням української мови:
а)Є.Тимченко;
б) І.Свєнціцький;
в)К.Німчинов.
19.Мовні та стилістичні особливості казок І.Франка досліджувалися:
а)Я.В.Закревською;
б)Л.Булаховським;
в)І.Нечуй-Яевицьким.
20.Найбільш документальним серед «козацьких» літописів уважають твір:
а) Г.Грабянки;
б)Самовидця;
в)С.Величка.
 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА 9
1.Т.Шевченко написав українською мовою такий твір:
а)«Журнал»;
б)«Сова»;
в) «Тризна».
2.І. Білодід грунтовно не вивчав мову творів:
а) Ю.Яновського;
б)О .Довженка;
в) Лесі Українки.
3.Мова творів Г.Квітки-Основ'яненка досліджувалася:
а)З. Веселовською;
б) М.Рильським;
в)Миколою Хвильовим.
4.«Слово о полку Ігоревім» нараховує:
а)вступ, 2 частини, бібліографію;
б)вступ, 3 частини, закінчення;
в)вступ, 4 частини, закінчення.
5.До граматик, орієнтованих на західноукраїнську мовну базу, належить:
а) граматика В.Мурського;
б)С.Смаль-Стоцького і Ф.Гартнера;
в)П.Залозного.
6.Правопис «кулішівка» укладений:
а) П.Кулішем;
б)М.Метлинським;
в)О.Павловським.
7.Граматику Мелетія Смотрицького датують:
а)1719 р.;
б)1619 р.;
в)1819 р.
8.Є.Гребінка писав:
а) пирятинською говіркою;
б)полтавською;
в) верхньолужицькою.
9.Більшу спорідненість української мови із сербською, східнослов'янськими мовами, обстоював:
а) С.Смаль-Стоцький;
б) М Максимович;
в) М.Погодін.
10.Мовою шкільних драм XVIII ст. є:
а)старослов'янська;
б)слов'яноукраїнська;
в)слов'яноугорська.
11.Мова творів Шевченка досліджувалася:
а) Г.М.Колесником;
б) Я.В.Закревською;
в)П.О.Петровою.
12.Фразеологічні особливості мови А.Свидницького аналізував:
а) М.Хращевський;
б) І.Франко;
в) М.Рильський.
13.Автор «козацького» літопису, який причиною початку війни називає «образи козацької старшини»:
а) С.Величко;
б)П.Грабянка;
в) Самовидець.
14.До граматик, орієнтованих на західноукраїнську мовну базу, належить:
а)граматика Нечуя-Левицького;
б) Й.Левицького;          
в) В.Мурського
15.Свою граматику О. Павловський побудував на зіставленні:
а) української та польської мов;
б) української і церковнослов'янської мов;
в) української та російської мов.
16.«Граматику словенську» Г. Ужевича датують:
а) 1843 р.і 1845 р.;
б)1643 р. та 1645 р.;
в) 1648 р. і 1649 р.
17.Для літератури Галичини першої половини XIX ст. не характерне:
а)поєднання місцевої діалектної мови й полонізмів;
б) унормована українська літературна мова;
в)засилля церковнослов'янізмів.
18.Афонський ченець-аскет, автор гострих публіцистичних послань із Афону в Україну:
а)П. Могила;
б) І. Вишенський;
в)І.Вагилевич.
19.До граматик, орієнтованих на східноукраїнську мовну базу, належить:
а)граматика М.Грунського;
б) В.Коцовського;
в) Я.Головацького.
20.«Граматику малороссийского наречия» О. Павловського було опубліковано:
а) у Москві;
б) Києві;
в) Петербурзі.
 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 10
1.Для мови «Енеїди» І. Котляревського характерні риси:
а)наддністрянської говірки;
б)полтавської;
в) волинської.
2.Т. Шевченко у поезіях не застосовував такий стиль розповіді:
а) «об'єктивна розповідь»;
б)«розповідь від першої особи»;
в)розповідь іноземців про Україну;
г) «розповідь уявного оповідача».
3.Прийменникові конструкції в мові І.Котляревського досліджував:
а) М.М.Семенів;
б) О. О. Потебня;
в) О.С.Стрижак.
4.«Словник» Є.Желехівського 1886 р. — це:
а)українсько-російський словник ідіом;
б) українсько-німецький перекладний словник;
в)українсько-англійський перекладний словник.
5.До граматик, орієнтованих на східноукраїнську мовну базу, належить:
а) граматика А.Кримського;
б) Г.Глинського;
в) Є.Тимченка.
6.Теоретичною основою граматики Я.Головацького є:
а) граматика російської мови О.Востокова;
б) граматика М Ломоносова;
в) граматика Й Левицького.
7.Правопис М.О.Максимовича був популярний:
а) у Східній Україні;
б) на Закарпатті;
в) у Києві.
8.До письменників, які здійснювали спроби довести різним тогочасним українофобам
придатність народної української мови для літературного вжитку, не належав:
а)Г.Квітка-Основ'яненко;
б) П.Гулак-Артемовський;
в)Г.Сковорода.
9.Початком формування української мови як окремої мовної системи Є.Тимченко вважав:
а) Х − XI ст.;
б) ІХ − ХІІІст.;
в)V −VI ст.
10. Т.Шевченко написав російською мовою такий твір:
а) «Журнал»;
б) «Чума»;
в) «Швачка».
11.Лексичну синоніміку романів М.Стельмаха досліджував:
а) О.Потебня;
б)Л.Булаховський;
в)А.Бевзенко.
12.Мову творів Г.Сковороди вивчав:
а)П.О.Бузук;
б) Ю.Яновський;
в) Д.І. Яворннцький.
13.Початок у вигляді «вступу до читателя» має козацький літопис:
а) Г.Грабянки;
б)Самовидця;
в) СВеличка.
14.До граматик, орієнтованих на західноукраїнську мовну базу, належить:
а) граматика І.Могильницького;
б)М.Грунського;
в) О. Павловського.
15.Засновником наукової граматики української мови в Галичині вважають:
а)І.Могильницького;
б)І. Вагилевича;
в)Й.Лозинського.
16.«Слово о полку Ігоревім» датують:
а)початком ХІІІ ст.;
б) початком ХІІ ст.;
в) кінцем ХІІ ст.
17.«Руська трійця» обстоювала такий принцип правопису:
а)історико-етимологічний;
б)«пиши, як чуєш, а читай, як видиш»;
в)»пиши, як є у традиції, а читай, як вимовляєш у житті».
18.Письменник, який першим серед українських класиків відмовився від натуралістичного
копіювання народної мови і ввів в українську літературну мову певні загальні норми:
а)І.Франко;
б)Т.Шевченко;
в) Г.Квітка-Основ’яненко.
19.Письменники, про яких І.Франко зауважував, що вони в основному розігрували дві струни:
жартівливо-сміховинну і сентиментальну:
а) І.Котляревський, П.Гулак-Артемовський, Є.Гребінка;
б)М.Шашкевич, Я.Головацький, І.Вагилевич;
в) С.Величко, Г.Грабянка, Самовидець.
20.Ідеї «Руської трійці»:
а)обстоювали пізніше у своїй творчості І.Франко та його однодумці;
б)поділяли О.Герцен і В.Бєлінський;
в) ніхто не підтримував, оскільки вони були реакційні.