Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Варіант 1

Тип работы: Контрольна робота К-во страниц: 16 стр. Цена: 20 грн.
Содержание:

1.Розкрийте поняття літературної мови та літературної норми. Які типи норм властиві літературній мові?
Наведіть по 10 прикладів нормативного вживання слів чи виразів відповідно до акцентуаційних, лексичних, граматичних та орфографічних норм.
2.Складіть текст про свою майбутню професію в науковому стилі.
3.Назвіть способи оформлення реквізитів «назва виду документа» та «дата документа».
Де слід розміщувати дату в документ? Дата різних видів документів.
4.Послуговуючись орфографічним словником, випишіть слова у дві колонки: у першу – слова з дублетним наголосом,
а в другу – слова, у яких наголос сприяє розрізненню значень.
Засідання, об’єднання, алфавіт, заголовок, відомість, розмін, розвідник, вигода, запал,замір, відділ, доповідач,
поверх, білизна, заклад, користь, замок.
5.Продовжіть речення:
1) Заява –
2) За змістом та структурою тексту заява може бути
3) За походженням заяви бувають
4) Особиста заява пишеться
5) За місцем виникнення розрізняють заяви
6) Внутрішні заяви містять такі реквізити
7) Прізвище особи, яка звертається із заявою, звичайно має форму
8) У зовнішніх особистих заявах необхідно обов’язково вказувати
9) Текст заяви має таку структуру
10) У складній заяві подається
11) Перелік документів, що додаються до заяви, може починатися словами
6.Поясніть семантичні відмінності між наведеними словами. Утворіть з ним словосполучення та речення.
Особистий – особовий – особливий.
7.Назвіть реквізити розписки. Напишіть розписку, розмістивши подані відомості відповідно до правил оформлення.
Визначите, який це документ: а) за формою; б) за призначенням; в) за походженням; г) за напрямком;
д) за складністю; е) за стадіями створення
8.Дайте коротку характеристику кадрових бесід.
9.Перекладіть українською мовою стійкі вирази.
Наводить справки, меры по предупреждению, наверстать упущенное, назвать по фамилии, на общественных началах,
на повестке дня, на произвол судьбы, на протяжении двух лет, на прошлой неделе, на следующий день,
в доказательство, в довершение ко всему, в знак согласия, в целях предотвращения.
10.З’ясуйте, зміст яких понять розкривають запропоновані визначення.
1) Інформація, зафіксована на матеріальному носії, основною функцією якого є зберігати та передавати її в часі та просторі.
2) Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку.
3) Документ, у якому за підписами адміністрації дається оцінка ділових та моральних якостей працівника.
4) Позначка, зроблена службовою особовою на документі, що свідчить про його вірогідність або надає йому юридичної сили.
5) Критичний відгук на художній, науковий або інший твір, що містить зауваження, пропозиції тощо.
6) Документ, який являє собою частину протоколу, потрібну для вирішення окремого питання.
11. Відредагуйте речення, вставляючи пропущені розділові знаки. Поясніть правопис підкреслених слів.
Слово «економічний» уживається стосовно понять пов’язаних з економікою суспільно-виробничими відносинами
господарською фінансовою діяльністю. Слово «економний» співвідноситься зі словами «економія» «економити» і тому має
інше значення який бережно ощадливо витрачає що-небудь.
12. За поданим зразком утворіть від кількісних числівників порядкові та складні прикметники.
Поясніть їх написання.
5 років – п’ятий рік – п’ятирічний.
12 поверхів, 200 кілометрів, 43 роки, 34 тонни, 156 метрів,
4 місяці, 2 години, 28 градусів, 155 років.