Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Робочий зошит з навчальної дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням"

Тип работы: Практичні завдання К-во страниц: 130 стр. Цена: 65 грн.
Содержание:

Практичне заняття №1
План
Науковий стиль: сфера використання, функції, ознаки, загальні риси.
Основні етапи формування української наукової мови.
Підстилі наукового стилю.
Найтиповіші помилки наукових текстів.
Завдання 1 . Доповніть речення.
Найхарактернішими ознаками наукового стилю є ...
Загальними рисами мови науки є ...
Найтиповіші помилки наукових текстів:
Завдання 2. Підготуйте доповідь на тему
«Основні етапи формування української наукової мови».
Завдання 3. Перекладіть тексти українською мовою,
з’ясуйте функціональностилістичну належність пропонованих текстів.
Визначіть, який з текстів перекладати складніше і чому.
Ветер за стенами дома бесился, как старый озябший голый дьявол.
В его реве слышались стоны, визг и дикий смех.
Метель к вечеру расходилась еще сильнее. Снаружи кто-то яростно бросал
в стекла окон горсти мелкого сухого снега. Недалекий лес роптал и гудел
с непрерывной, затаенной, глухой угрозой...Ветер забирался в пустые комнаты
и в печные воющие трубы, и старый дом, весь расшатанный, дырявый,
полуразвалившийся, вдруг оживлялся странными звуками, к которым
я прислушивался с невольной тревогой. Вот заходили и заскрипели где-то далеко
высохшие гнилые половины под чьими- то тяжелыми и бесшумными шагами.
Чудится мне затем, что рядом с моей комнатой, в коридоре,
кто-то осторожно и настойчиво нажимает на дверную ручку и потом, внезапно
разъярившись, мчится по всему дому, бешено потрясая всеми ставнями и дверьми,
или, забравшись в трубу, скулит так жалобно, скучно и непрерывно, то поднимая
все выше, все тоньше свой голос, до жалобного визга, то опуская его вниз,
до звериного рычанья. Порою бог весть откуда врывался этот страшный гость
и в мою комнату, пробегал внезапным холодом у меня по спине и колебал пламя
лампы, тускло светившей под зеленим бумажным, обгоревшим сверху абажуром.(О. Купрін).
??спользование лекарственных растений при лечении гельминтозных заболеваний привлекает
многих ученых и проведены ценные исследования в этой области.
Целью наших исследований было изучение влияния караподиум и живучки на внутренние
органы овец.Караподиум уплощенноплодный (Carapodium platycarpum)   - миноголетнее
травянистое растение. Листья в очертании ланцетные, дважды- трижды перисторассеченные
с линейно-щетиновидными дольками. Цветки собраны в сложные зонтики, плоды двураздельные,
эндосперм на спайках вогнутый. В плодах содержится эфирное масло (0,7-0,75%),
в котором находится много линалоола. ??з него получается цитраль,
который в виде 1-2- 3%-ного спиртового раствора применяется для лечения
гипертонической болезни.
Караподиум оказывает и гельминтоцидное действие против нематоды желудочно-кишечного тракта овец.
Живучка (Ajuga chia) многолетнее травянистое растение, листья продолговатой формы, цветки мелкие,
желтые. Употребление живучки против нематоды также оказывает высокогельминтоцидное эффективное действие.
Завдання 4. Назвіть мовні ознаки пропонованого наукового тексту.
Гіпокамп, як невід’ємна частина лімбічної системи, відіграє ключову роль у формуванні
складних інтегративних механізмів, що є основою емоцій, навчання та пам’яті [1].
Підтвердженням цього є розвиток депресивноподібних станів, порушень мнестичних функцій
за структурних розладів у вентральному гіпокампі [2].
Клінічний досвід свідчить про депресії, тривогоподібний стан, порушення пам’яті,
що можуть спостерігатися у хворих з серцево-судинною патологією [3].
Відомо, що однією із патогенетичних ланок у формуванні когнітивного дефіциту за умов
розладів системної гемодинаміки є циркуляторна гіпоксія [3].
Більшість досліджень вказують на те, що серед структур головного мозку найбільш чутливими
до гіпоксії є високодиференційовані клітинні популяції, розташовані в корі головного мозку та гіпокампі [4].
Проте, патогенез та зв’язок нейродегенеративних процесів, що відбуваються в функціональних зонах гіпокампу
внаслідок гіпоксії з когнітивними і поведінковими розладами на сьогодні до кінця нез’ясовані,
про що свідчить підвищення зацікавленості науковців щодо цього питання [2].
Вивчення просторової та часової динаміки патологічних змін нейронів при порушеннях церебральної
гемодинаміки в умовах недостатності кровообігу залишається відкритою та сучасною темою,
розробка якої дозволить планувати можливі медичні заходи з метою попередження клітинної загибелі./
Завдання 6. З’ясуйте значення слів. Уведіть їх у речення.
Рішення - вирішення - розв'язання; область - сфера - галузь - зона; вираз - вираження;
вид - вигляд; середа - середовище; точка - крапка; рисунок – малюнок;
зв'язок - сполука; загальний - спільний; єство - сутність; додавання - доповнення
Завдання 7. Схарактеризуйте підстилі наукового стилю
Завдання 8.
З’ясуйте, які підстилі наукового стилю репрезентують подані тексти.
Завдання 9. Добиріть з дужок найточніше слово. Вмотивуйте свій вибір. Підкресліть потрібне слово.

Практичне заняття № 2 ЖАНРОЛОГІЯ НАУКОВ??Х ТЕКСТІВ
План
План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці.
Анотування і реферування наукових текстів.
Реферат як жанр академічного письма. Складові реферату.
Стаття як самостійний науковий твір. Вимоги до наукової статті. Збірка наукових праць.
Основні вимоги до виконання та оформлення курсової, бакалаврської робіт.
Кандидатська, докторська дисертації, автореферат дисертації, підручник, посібник, монографія.
Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці.
Завдання 1. Підготуйте доповідь на тему «Первинні і вторинні жанри наукового стилю».
Завдання 2. Проаналізуйте тексти різних наукових жанрів: тез, статті, автореферату,
монографії за схемою:
обсяг; структура; наявність посилань; наявність списку використаних джерел.
Завдання 3. З’ясуйте значення поняття «компресія наукового тексту».
Завдання 4. Схарактеризуйте види плану, укладіть план до пропонованої статті
Завдання 5. Ознайомтесь зі смисловими компонентами тексту анотації та мовними засобами
вираження смислу
Завдання 6. Проаналізуйте наведені анотації. Зверніть увагу на мовне оформлення анотації.
Завдання 7. Напишіть анотацію до пропонованої статті
Завдання 8. Випишіть із пропонованої статті ключові слова
Завдання 9. Проаналізуйте оформлення, архітектонічні елементи статті та збірки наукових праць
Завдання 10. Ознайомтесь зі структурою, оформленням пропонованих жанрів наукового стилю:  
дисертації, автореферату дисертації, підручника, посібника, монографії.

Практичне заняття № З ТЕРМІНОЛОГІЧНА НАС??ЧЕНІСТЬ ЯК ЗАГАЛЬНА Р??СА МОВ?? НАУК??
План
Термінологічна лексика: типологічна характеристика.
Вимоги до терміна.
Кодифікація термінології як необхідна умова її успішного функціонування.
Термінологічні словники.
Професіоналізми: причини появи, особливості функціонування.

Завдання 1. У пропонованому тексті підкресліть загальновживані (однією лінією)
та вузькоспеціальні (хвилястою лінією) терміни.
Завдання 2. Проаналізуйте наведені ознаки терміна.
Завдання 3. Доберіть до наведених іншомовних термінів українські відповідники.
Консолідація, файл, дайджест, ексклюзивний, саміт, міленіум, толерантність,
оратор, трилер, кліп, електорат, віртуальний, тендерний, рейтинг,
імідж, он-лайн, плей-оф, сервер, менеджер, ефективний, експеримент,
інфекційний, комфортабельний, евфонія, апелювати, інфікований,
домінувати, екземпляр, біографія, меценат, релятивний, форвард,
стажер.
Завдання 4. До поданих термінів доберіть іншомовні термінологічні одиниці.
Переселення, ввіз товарів, повідомлення, передовий, заохочувати,
обмеження, переважати, народний, подарунок, діловитість, негайно,
воєначальник, подорож по морю, виразний, душевні переживання,
всесвіт, важкий, багатозначний, договір, звичайний, дивак,
терпимий до чужих думок, захисник, предмет думки, нарада фахівців,
пояснення, доля, з'їзд.
Завдання 5. Доберіть антоніми до термінів.   
Ідеологізація, кредитор, інфляція, розтяг, опуклий,
гіпервітаміноз, моногамія, важка промисловість, хворий,
прогрес, недолік, свобода, інфляція, купівля, гостре захворювання.
Завдання 6. Доберіть терміни, до складу яких входять словотворчі елементи:
амфі-/амфо-, анти-, гіпер-, гіпо-, андро-, дендро-, ентомо-, каріо-, фіто-,
амбі-, де-, ім-/ін-, ре-, ультра-, лакто-, муко-, мульти-,нуклео-.
Завдання 7. Напишіть найпоширеніші професіоналізми, що використовуються у
Вашій майбутній професійній діяльності.
Завдання 8. Ознайомтесь із латинськими висловами, уведіть 5 з них у речення.
Практичне заняття № 4 КУЛЬТУРА Ч??ТАННЯ НАУКОВОГО ТЕКСТУ, ОФОРМЛЕННЯ ПОС??ЛАНЬ
План
Різновиди читання наукового тексту.
Рекомендації щодо ефективного сприйняття наукового тексту.
Загальноприйняті помітки, що використовуються при опрацюванні наукового тексту.
Основні правила бібліографічного опису джерел.
Оформлення посилань.
Плагіат і компіляція.
Завдання 1. Схарактеризуйте різновиди читання наукового тексту
Завдання 2. Ознайомтесь із рекомендаціями щодо ефективного сприйняття наукового тексту.
Завдання 3. Ознайомтесь із загальноприйнятими помітками, що використовуються при
опрацюванні наукового тексту
Завдання 4. Напишіть нормативні акти, що регламентують правила бібліографічного
опису джерел
Завдання 5. Ознайомтесь із правилами бібліографічного опису джерел, що
використовуються у наукових працях.
Завдання 6. Виправіть помилки у бібліографічному описі джерел (Додаток А).
Завдання 7. Ознайомтесь із загальними вимогами до цитування
Завдання 8. Ознайомтесь з модуляторами, що використовуються при цитуванні
Завдання 9. Виділіть цитування, референцію і переказ
Завдання 10. Зробіть декілька варіантів уведення цитати в текст