Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Державне управління земельними ресурсами в Україні

Тип работы: Реферат К-во страниц: 4 стр. Цена: 10 грн.
Содержание:

Зміст
Об’єкт дослідження: державне регулювання земельних відносин в Україні
Мета роботи: дослідження проблем функціонування механізмів державного
регулювання земельних відносин.
Методи дослідження: порівняльний аналіз, логіко-семантичний, історичний метод,
аналізу та синтезу,
формалізації, системно-аналітичний, абстрактно-логічний.
Результати та їх новизна В роботі здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення
наукової проблеми щодо формування та розвитку державної політики у сфері управління
земельними ресурсами, а також розроблено
практичні рекомендації щодо її вдосконалення.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що у магістерській роботі розкрито зміст
організаційного механізму реалізації державної земельної політики як основи
цілісної інституційної системи управління земельними ресурсами,
обґрунтувано напрямки раціоналізації використання й охорони земельного фонду;
визначено шляхи вдосконалення земельно-орендних відносин, розвиток яких є складовою
державної земельної політики.Рекомендації щодо використання результатів роботи.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що матеріали дослідження можуть
бути використані у науково-дослідницькій сфері як підґрунтя для подальшої розробки
концепції системних заходів стимулювання інвестиційних процесів; у правотворчій сфері −
при розробці і прийнятті нових нормативних актів,
вдосконаленні чинного законодавства, що регламентує державне управління земельними ресурсами
(розробка та прийняття законів про ринок земель сільськогосподарського призначення,
про відчуження земель приватної власності для суспільних потреб, про зонування земель,
про сільськогосподарські землі та агроландшафти, про рекультивацію земель, про консервацію земель).
Галузь застосування: Публічне управління та адміністрування.
Економічна ефективність. Механізм економічного стимулювання землекористування за підвищення родючості ґрунту
на їх земельних ділянках може стати важливим елементом системи державного управління земельними ресурсами.
Висновки